Strona główna PTFStrona główna PTF
Zarząd Główny
Oddziały PTF
Statut
Publikacje
Spotkania naukowe
XXIX Kongres PTF
Konferencje
Adeptów Fizjologii
Konkursy "Wielka Synapsa"
Nagrody
Użyteczne linki
Kontakt
Pliki

English version


JPP online

STATUT

statut.pdf

Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego

 

Art. l

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, CHARAKTER PRAWNY I PIECZĘĆ TOWARZYSTWA

§1. Stowarzyszenie założone w roku 1936 nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Fizjologiczne - Societas Physiologorum Polonorum" (Polish Physiological Society), zwane w dalszych paragrafach Statutu: Towarzystwo.

§2. Towarzystwo jest społecznym stowarzyszeniem osób zajmujących się fizjologią i naukami pokrewnymi.

§3. Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Kraków, w którym stale pracuje prezes Zarządu Głównego.

§4. Na obszarze swojej działalności Towarzystwo tworzy oddziały, z których każdy posiada określony terytorialnie zasięg działania.

§5. Towarzystwo ma osobowość prawną, jest zarejestrowane i działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.

§6. Towarzystwo używa pieczęci z napisem: "Polskie Towarzystwo Fizjologiczne, Zarząd Główny", "Polskie Towarzystwo Fizjologiczne, nazwa oddziału" lub "Polskie Towarzystwo Fizjologiczne, nazwa sekcji."

 

Art. 2

ZADANIA I ŚRODKI TOWARZYSTWA

§7. Zadaniem Towarzystwa jest pogłębianie wiedzy fizjologicznej, upowszechnianie w społeczeństwie jej osiągnięć, zrzeszanie osób pracujących w dziedzinie nauk fizjologicznych oraz popieranie badań i prac naukowych w tej dziedzinie.

§8. Polskie Towarzystwo Fizjologiczne reprezentuje polską fizjologię w kraju i za granicą.

§9. W celu spełniania swoich zadań Towarzystwo stosuje następujące środki działania:

a) urządzanie posiedzeń naukowych,

b) organizowanie publicznych odczytów i wykładów,

c) organizowanie zjazdów, sympozjów i konferencji, tak krajowych jak i międzynarodowych,

d) współpracę z Polską Akademią Nauk oraz branie udziału w pracach i przedsięwzięciach pokrewnych towarzystw krajowych i zagranicznych,

e) wydawanie własnych czasopism i oddzielnych publikacji naukowych,

f) publikowanie w kraju i za granicą informacji o dorobku naukowym Towarzystwa,

g) ogłaszanie konkursów naukowych, przyznawanie wyróżnień, nagród i dotacji w związku z badaniami w dziedzinie nauk fizjologicznych,

h) udzielanie informacji w dziedzinie nauk fizjologicznych władzom państwowym i organizacjom społecznym oraz dokonywanie ekspertyz z tego zakresu,

i) współdziałanie w planowaniu, organizacji i koordynacji naukowej w dziedzinie nauk fizjologicznych,

j) wysuwanie propozycji i opiniowanie merytoryczne w sprawach nauczania fizjologii i kształcenia kadry naukowo-dydaktycznej,

k) wyrażanie opinii i wysuwanie sugestii w sprawach obsady stanowisk kierowniczych w placówkach naukowych i naukowo-dydaktycznych z dziedziny nauk fizjologicznych,

l) przyznawanie osobom szczególnie zasłużonym członkostwa honorowego lub honorowego medalu im. Napoleona Cybulskiego,

m) powoływanie komisji do wykonywania poszczególnych zadań.

 

Art. 3

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA

§10. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: a) zwyczajnych, b) honorowych i c) wspierających.

§11. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba, która opublikowała przynajmniej jedną pracę badawczą z dziedziny nauk fizjologicznych. Kandydaturę na członka zwyczajnego proponuje dwóch zwyczajnych członków Towarzystwa, po czym odbywa się głosowanie na zebraniu odpowiedniego Oddziału Towarzystwa. Kandydata przyjmuje Zarząd Główny na podstawie wniosku Zarządu Oddziału.

§12. Członkowie zwyczajni obowiązani są płacić składkę roczną w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

§13. Jeżeli członek zwyczajny zostanie członkiem honorowym Towarzystwa, zachowuje wszystkie prawa członka zwyczajnego, natomiast zostaje zwolniony od obowiązku płacenia składek od początku następnego roku kalendarzowego od dokonania wyboru.

§14. Na członka honorowego mogą być wybierani przez Walne Zgromadzenie zarówno obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, jak i cudzoziemcy, którzy położyli wybitne zasługi w dziedzinie nauk fizjologicznych lub też w szczególny sposób zasłużyli się Towarzystwu. Członkowie honorowi zwolnieni są od składek członkowskich. Umowtywowane wnioski o nadanie członkostwa honorowego przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Zarząd Główny z inicjatywy własnej lub Zarządu Oddziału lub też innej co najmniej 30-osobowej grupy członków Towarzystwa. W dwóch ostatnich przypadkach wnioski winny być złożone w Zarządzie Głównym co najmniej na 3 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§15. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna popierająca Towarzystwo poprzez uiszczanie na jego rzecz ustalonych składek bądź dotacji lub pomagająca Towarzystwu w innej formie. Członka wspierającego reprezentuje wobec Towarzystwa uprawniony przedstawiciel. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny.

§16. Wszyscy członkowie Towarzystwa mają prawo:

a) czynnego udziału w posiedzeniach, konferencjach i zjazdach naukowych Towarzystwa,

b) bezpłatnego korzystania z odczytów Towarzystwa,

c) otrzymywania wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny,

d) czynnego udziału w Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa,

e) wybieralności do władz Towarzystwa,

f) przedstawiania kandydatów na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających Towarzystwa,

g) przedstawiania Zarządowi Głównemu lub Zarządom Oddziałów kandydatów do władz Towarzystwa,

h) przedstawiania wniosków Zarządowi i Walnemu Zgromadzeniu,

i) zaznajamiania się ze sprawozdaniami z posiedzeń i czynności Zarządu,

j) punkty e, f oraz i - nie dotyczą członków wspierających.

§17. Członkowie mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Towarzystwa, popierania jego zamierzeń, referowania na posiedzeniach Towarzystwa swoich prac naukowych, które powinni ogłaszać w miarę możliwości przede wszystkim w wydawnictwach Towarzystwa.

§18. Członek pragnący wystąpić z Towarzystwa powinien zawiadomić o tym Zarząd Oddziału na piśmie i uiścić składkę przypadającą do końca roku.

§19. Członków zalegających z opłatą składek dłużej niż 1 rok lub nie wywiązujących się ze swoich obowiązków, Zarząd Główny może skreślić z listy członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Oddziału.

§20. Członkowie nie przestrzegający niniejszego Statutu oraz regulaminów wydanych na jego podstawie jak i członkowie skazani prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa, zostają wykluczeni przez Zarząd Główny. Wyrok sądowy pozbawia członkostwa wówczas, gdy orzeka utratę praw obywatelskich i honorowych. Wykluczenie występuje na mocy uchwały przyjętej przez 2/3 członków Zarządu Głównego, na wniosek Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa lub na wniosek Zarządu Oddziału. Wykluczonym przysługuje prawo złożenia odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia. W razie odwołania. Walne Zgromadzenie podejmuje w tej sprawie decyzję ostateczną.

 

Art.4

ZASADY ORGANIZACYJNE TOWARZYSTWA

§21. Towarzystwo organizowane jest na następujących zasadach:

a) wszystkie władze Towarzystwa pochodzą z wyboru przeprowadzonego w tajnym głosowaniu,

b) wszystkie władze Towarzystwa obowiązane są składać członkom Towarzystwa sprawozdanie ze swojej działalności za okres kadencji na Walnych Zgromadzeniach, po czym następuje zatwierdzenie sprawozdań większością głosów,

c) uchwały władz Towarzystwa podejmowane są większością głosów z wyjątkiem przypadków przewidzianych w § 20 i 30,

d) uchwały i wytyczne władz naczelnych są wiążące dla innych władz Towarzystwa,

e) praca we wszystkich władzach Towarzystwa wykonywana jest społecznie,

f) uchwały władz Towarzystwa nie mogą być sprzeczne ze Statutem,

g) jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są Oddziały i Sekcje - o utworzeniu, rozwiązaniu się i zasięgu terytorialnym Oddziału oraz o powstaniu lub likwidacji Sekcji na bieżąco decyduje Zarząd Główny, a ostatecznie najbliższe Walne Zgromadzenie.

Art. 5

WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA

§22. Władzami Naczelnymi Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Zarząd Główny,

c) Główna Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Koleżeński.

§23. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§24. Walne Zgromadzenia bywają zwyczajne i nadzwyczajne. Tak jedno jak i drugie zwołuje Zarząd Główny.

§25. Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się co trzy lata, tj. w ciągu roku kalendarzowego, w którym upływają trzy lata od ostatniego Walnego Zgromadzenia

§26. Zarząd Główny może zwołać w razie potrzeby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej albo na pisemne żądanie co najmniej 1/6 członków zwyczajnych Towarzystwa. W tych przypadkach Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od złożenia żądania, z wyjątkiem okresu wakacyjnego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno zawierać proponowany porządek obrad.

§27. W razie gdyby Zarząd Główny nie zwołał Walnego Zgromadzenia zgodnie z §25 i 26 to prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Głównej Komisji Rewizyjnej.

§28. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny względnie Komisja Rewizyjna zawiadamia indywidualnie wszystkich członków pisemnie co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia podając przy tym proponowany porządek obrad.

§29. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej z czynności Towarzystwa za okres kadencji,

b) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków wniesionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Zarządy Oddziałów lub zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia,

c) wybór prezesa, wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu Głównego Towarzystwa,

d) wybór Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,

e) wybór Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa,

f) odwoływanie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego przed upływem ich kadencji w razie stwierdzenia nie wywiązywania się władz Towarzystwa z ich obowiązków lub popełnienia przez nich wykroczeń przeciwko statutowi Towarzystwa,

g) ustalanie kierunków działania Zarządu Głównego,

h) wybór honorowych członków Towarzystwa,

i) uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa,

j) decydowanie w sprawach wykluczenia członków w razie wniesienia odwołania przez wykluczonych,

k) decydowanie w sprawach likwidacji Towarzystwa oraz rozporządzanie jego majątkiem,

l) uchwalanie wysokości składek członkowskich.

§30. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów członków obecnych na Zgromadzeniu, tylko w sprawach dotyczących zmiany Statutu oraz rozwiązania Towarzystwa potrzebna jest większość 2/3 głosów członków obecnych na zgromadzeniu.

§31. Na Walnych Zgromadzeniach przewodniczy osoba wybrana przez obecnych członków Towarzystwa. Przebieg i treść Walnego Zgromadzenia protokołuje osoba powołana przez przewodniczącego Zgromadzenia spośród uczestników Zgromadzenia. Protokół ten podpisuje przewodniczący Zgromadzenia.

§32. Obowiązkiem przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest nie dopuścić pod głosowanie wniosków sprzecznych z obowiązującym Statutem.

§33. Walne Zgromadzenia przepisowo zwołane są ważne bez względu na liczbę osobową. Wyjątek stanowią Zgromadzenia, na których będą rozważane projekty dotyczące zmian w Statucie Towarzystwa i likwidacja Towarzystwa. Do prawomocności takich zebrań wymagana jest obecność przynajmniej połowy wszystkich zwyczajnych członków Towarzystwa. O ile Zgromadzenie takie w pierwszym terminie nie odbędzie się. Zarząd zwoła Zgromadzenie w drugim terminie, które będzie ważne bez względu na liczbę obecnych.

§34. Sprawami Towarzystwa kieruje Zarząd Główny, wybierany na trzy lata przez Walne Zgromadzenie, spośród członków, składający się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i zastępcy sekretarza, skarbnika i zastępcy skarbnika oraz 3 członków; ponadto do Zarządu wchodzą przewodniczący zarządów oddziałów i sekcji Towarzystwa. W skład Zarządu Głównego wchodzi także naczelny redaktor Towarzystwa i jego zastępcy, ustępujący Prezes Towarzystwa z kadencji poprzedzającej, oraz Prezes-elekt wybierany na Walnym Zgromadzeniu i przewidziany jako Prezes na następną kadencję. Jeśli wybrany Prezes rozpoczyna swoją pierwszą kadencję Walne Zgromadzenie może wybrać go jednocześnie jako Prezesa-elekta na drugą (i ostatnią) kadencję. Walne Zgromadzenie przy wyborze członków Zarządu Głównego jednocześnie określa ich stanowisko w Zarządzie Towarzystwa. Delegaci Zarządów oddziałów i sekcji jako członkowie Zarządu Głównego nie wymagają wyboru przez Walne Zgromadzenie. Stanowiska prezesa i wiceprezesa w Zarządzie Głównym nie można piastować bez przerwy dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

§35. Ustępujący Zarząd Główny jest zobowiązany zaproponować pełną listę wyborczą przyszłych naczelnych władz Towarzystwa, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

 

Nazwiska wszystkich kandydatów Zarząd Główny dołącza do indywidualnych zawiadomień o terminie Walnego Zgromadzenia:

a) w terminie do 7 dni przed ostatnim plenarnym posiedzeniem Zarządu Głównego każdy członek Towarzystwa, zgodnie z § 16 punkt "g" Statutu, może zgłosić indywidualnie swoje kandydatury na prezesa i dwóch wiceprezesów, naczelnego redaktora wydawnictw oraz prezesa Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, które Zarząd Główny powinien omówić i wykorzystać przy układaniu obowiązkowej listy wyborczej,

b) odrębne listy wyborcze całych naczelnych władz Towarzystwa mogą być zgłaszane przez: l) grupy liczące co najmniej 1/10 wszystkich członków Towarzystwa, 2) Zarządy Oddziałów liczących co najmniej 30 członków. Listy z wymaganymi podpisami muszą wpłynąć do Zarządu Głównego co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§36. Posiedzenia Zarządu Głównego powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje i prowadzi prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes, a w ich zastępstwie członek Zarządu najstarszy wiekiem.

§37. Zawiadomienia zwołujące posiedzenie Zarządu Głównego i zawierające porządek obrad winny być doręczone wszystkim członkom Zarządu oraz prezesowi Głównej Komisji Rewizyjnej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§38. Na pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 5 członków Zarządu Głównego, zawierające projekt porządku obrad, prezes lub zastępujący go członek Zarządu winien zwołać posiedzenie Zarządu najpóźniej w ciągu l 0 dni.

§39. Posiedzenia Zarządu Głównego są ważne, gdy uczestniczy w nich przynajmniej 10 członków - w tym co najmniej jedna z osób wymienionych w § 36. Decyzje Zarządu zapadają większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść obrad posiedzeń Zarządu protokołuje sekretarz, a protokoły te podpisuje każdorazowo przewodniczący.

§40. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i dyrektywami Walnego Zgromadzenia. Kadencja Zarządu Głównego trwa trzy lata.

§41. Zarząd Główny prowadzi bieżące sprawy Towarzystwa, a w szczególności do jego zakresu działania należy:

a) opracowywanie programów działalności naukowej,

b) inicjowanie i podtrzymywanie współpracy z innymi towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi,

c) prowadzenie listy członków,

d) przyjmowanie nowych członków oraz wykreślanie zalegających z opłatą składek zgodnie z postanowieniami § 19 i wykluczanie z Towarzystwa zgodnie z postanowieniami § 20,

e) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie na nie wniosków,

f) zarządzanie i gospodarowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,

g) układanie budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie preliminarzy finansowych jego Oddziałów i Sekcji,

h) wydawanie opinii i wniosków w sprawie przyznawania odznaczeń i nagród państwowych oraz naukowych wyjazdów za granicę,

i) przyznawanie wyróżnień, nagród i dotacji,

j) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Oddziałów,

k) organizowanie Oddziałów i Sekcji Towarzystwa oraz sprawowanie opieki i kontroli nad ich działalnością,

l) ustalanie miejsca i terminu Walnego Zgromadzenia oraz krajowych konferencji, sympozjów i zjazdów naukowych Towarzystwa, proponowanych przez Zarządy Oddziałów lub Sekcje,

ł) powoływanie Komisji Towarzystwa i wybór przewodniczących Komisji,

m) zatwierdzanie instrukcji oraz regulaminów Sekcji, Oddziałów i Komisji Towarzystwa,

n) inicjowanie i popieranie wszelkich form działalności służących realizacji celów Towarzystwa zgodnie z treścią artykułu 2,

o) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w trybie § 35.

p) wybór naczelnego redaktora wydawnictwa Towarzystwa i jego dwu zastępców.

§ 42. Prezes Zarządu Głównego lub w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego wiceprezes:

a) reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz,

b) otwiera, prowadzi i zamyka zebrania Zarządu Głównego, otwiera Walne Zgromadzenie oraz proponuje kandydata na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

c) podpisuje wraz ze skarbnikiem lub zastępcą skarbnika wszelkie akty, skutkiem których może nastąpić zmiana w funduszach lub majątku Towarzystwa,

d) kieruje bieżącą pracą Zarządu oraz odpowiada za pracę sekretariatu i wraz z sekretarzem podpisuje wszelkie pisma lub dokumenty,

e) przyjmuje i zwalnia w porozumieniu z sekretarzem i skarbnikiem pracowników Zarządu Głównego Towarzystwa,

§43. Gospodarkę finansową Towarzystwa prowadzi prezes lub zastępujący go wiceprezes wraz ze skarbnikiem lub zastępcą skarbnika, względnie upoważnionym przez prezesa członkiem Zarządu Głównego.

§44. Do przeprowadzenia operacji finansowych wymagane są 2 podpisy osób wymienionych w §43, z których jedna jest skarbnikiem lub zastępcą skarbnika.

§45. Główną Komisję Rewizyjną złożoną z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i dwóch członków wybiera Walne Zgromadzenie na okres 3 lat, określając imienny wybór na poszczególne stanowiska.

§46. Lista kandydatów na członków Głównej Komisji Rewizyjnej jest przedkładana Walnemu Zgromadzeniu w trybie § 35.

§ 47. Do obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a) merytoryczna ocena całej działalności Towarzystwa w przybliżeniu raz na rok, w tym sprawdzenie ksiąg, rachunków, obrotów, stanu kasy, inwentarza i zbiorów Towarzystwa oraz przedstawienie na Walnym Zgromadzeniu pełnego sprawozdania za cały okres kadencji i wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,

b) sprawdzanie zamknięć rachunków oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków w sprawach finansowych,

c) czuwanie nad tym, żeby Zarząd Główny przestrzegał przepisów Statutu Towarzystwa,

d) prezes Głównej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji obowiązany jest brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego Towarzystwa.

§48. Sąd Koleżeński złożony z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i dwóch członków jest wybierany spośród członków Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie na przeciąg trzech lat równocześnie z wyborem Zarządu Głównego; przy wyborze członków określa się jednocześnie ich stanowisko w Sądzie Koleżeńskim.

§49. Kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego przedstawia się Walnemu Zgromadzeniu w trybie § 35.

§50. Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy:

a) rozstrzyganie sporów wynikłych pomiędzy członkami Towarzystwa na terenie ich działalności w ramach statutowych zadań w Towarzystwie,

b) przedstawianie wniosków w sprawie wykluczenia członków zgodnie z § 120 Statutu.

§ 51. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy zainteresowanym odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

Art. 6

ODDZIAŁ TOWARZYSTWA

§52. Towarzystwu przysługuje prawo zakładania oddziałów w różnych ośrodkach naukowych ma to na celu prowadzenie prac wynikających z art. 2 § 17 Statutu w pewnym terytorialnie ograniczonym okręgu.

§53. Oddziały stanowią nieodłączną część Towarzystwa i mogą powstawać za zgodą Zarządu Głównego na pisemny wniosek przynajmniej l 0 członków zamieszkałych w danym okręgu.

§54. Władzami Oddziału Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenie Oddziału,

b) Zarząd Oddziału,

c) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 55. Oddziały:

a) realizują statutowe zadania Towarzystwa,

b) podejmują wszelkie inne prace i czynności zlecone im przez władze naczelne Towarzystwa w ramach niniejszego Statutu,

c) współpracują z instytucjami i stowarzyszeniami o pokrewnym charakterze, a także z innymi Oddziałami Towarzystwa przy urzeczywistnianiu jego zadań,

d) zarządzają funduszami i majątkiem, uzyskanymi z wyraźnym przeznaczeniem dla Oddziału, pod nadzorem Zarządu Głównego,

e) uczestniczą w układaniu list wyborczych do naczelnych władz Towarzystwa w trybie § 35 punkt "a" oraz "b".

§56. Oddziały odbywają Walne Zgromadzenia oraz powołują własne Zarządy i Komisje Rewizyjne na wzór naczelnych władz. Na czele Oddziału stoi Zarząd składający się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza, skarbnika i w razie potrzeby dalszych członków Zarządu. We władzach Oddziału nie przewiduje się własnego Sądu Koleżeńskiego.

§57. Listę członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej każdego Oddziału zależnie od jego potrzeb i możliwości ustala Walne Zgromadzenie Oddziału.

§58. Walne Zgromadzenie Oddziału:

a) rozpatruje sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności w okresie kadencji oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i podejmuje uchwałę dotyczącą absolutorium dla Zarządu Oddziału,

b) podejmuje uchwały w przedmiocie wniosków przedkładanych przez Zarząd lub członków Oddziału,

c) dokonuje co trzy lata wyboru Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd Oddziału co trzy lata, zawiadamiając członków o dacie, miejscu i porządku dziennym najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie nadzwyczajne Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału z inicjatywy własnej, na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału lub na pisemne zlecenie Zarządu Głównego dla rozpatrzenia zgłoszonych Zarządowi Oddziału wniosków. Zwołanie następuje nie później jak w dwa tygodnie od daty uchwały Zarządu Oddziału lub otrzymania przezeń żądania.

Walne Zgromadzenie Oddziału zwołane przepisowo jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

§59. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału i wybory ich władz winny się odbywać co najmniej na trzy miesiące przed Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa i wyborami Zarządu Głównego Towarzystwa. Nowo wybrany Zarząd Oddziału winien w ciągu tygodnia przedstawić Zarządowi Głównemu członka Zarządu Głównego z ramienia Oddziału;

członkiem tym powinien być w zasadzie przewodniczący Zarządu Oddziału.

§60. Zarząd Oddziału:

a) kieruje działalnością Oddziału i reprezentuje Oddział na zewnątrz,

b) przedstawia Zarządowi Głównemu kandydatów na członków Towarzystwa,

c) opracowuje i przedstawia sprawozdanie z działalności i wnioski Walnemu Zgromadzeniu Oddziału oraz władzom naczelnym Towarzystwa, których uchwały i zlecenia wykonuje.

Art. 7

SEKCJE TOWARZYSTWA

§61. Walne Zgromadzenie Towarzystwa może utworzyć Sekcje Towarzystwa obejmujące przedstawicieli poszczególnych nauk fizjologicznych.

§62. Sekcje działają zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

§63. Sekcje mogą używać pieczęci z napisem: "Polskie Towarzystwo Fizjologiczne i nazwa sekcji".

Art. 8

MAJĄTEK I BUDŻET TOWARZYSTWA

§64. Fundusze Towarzystwa tworzą:

a) składki członkowskie,

b) dotacje KBN i innych instytucji,

c) darowizny i zapisy,

d) inne wpływy, przewidziane statutową działalnością Towarzystwa.

§ 65. Wszelkie decyzje władz Towarzystwa dotyczące części lub całości majątku nieruchomego lub obciążenia hipoteczne wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

§ 66. Zarząd Towarzystwa prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów.

 

Art. 9

ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§67. W razie likwidacji Towarzystwa ostatnie Walne Zgromadzenie decyduje o sposobie rozwiązania oraz zużytkowaniu majątku Towarzystwa za zgodą władzy rejestracyjnej. Pozostały po likwidacji majątek Towarzystwa zostanie przekazany na cele naukowe.

 

| PTF  |  Aktualizacja: 2019-12-05  |